zondag 15 augustus 2010

Woordenlijst erfrecht

Woordenlijst erfrecht

erflater
iemand die na zijn overlijden een erfenis achterlaat

erfenis *
het bezit van iemand die overleden is.
De officiële term is 'nalatenschap', maar het woord erfenis wordt nog veel gebruikt.

nalatenschap
het hele bezit van iemand die overleden is.
De nalatenschap gaat in principe naar de erfgenamen.

erfgenaam, erfgenamen
de persoon, of personen op wie het bezit van een overledene overgaat.
De erfgenamen kunnen de erfenis “zuiver aanvaarden”. Dan nemen ze alle bezittingen en schulden over. Indien de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat, kan dat ze uiteindelijk geld kosten.
De erfgenamen kunnen de erfenis volledig verwerpen. Dan zijn ze ervan af. Er bestaan ook tussenoplossingen.

erfopvolging bij versterf
dit zijn de regels die toegepast worden als er geen testament is. Als er wel een testament is, kan in dat testament ook naar die regels verwezen worden.

testament *
een geschreven document waarin een erflater bepaald wat er na zijn dood met zijn bezittingen moet gebeuren. Officieel heet dit een uiterste wil.

erfstelling
een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater zijn erfgenaam of erfgenamen aanwijst.

legaat
een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen het recht geeft op een deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld een bedrag aan geld of een bepaald voorwerp. De erfgenamen moeten dat legaat aan die persoon uitbetalen of afgeven.

successierechten *
de belasting over een verkrijging uit een nalatenschap. Sinds januari 2010 heet dit erfbelasting

erfbelasting
de belasting over een verkrijging uit een nalatenschap. Dit kan zowel over een erfstelling zijn of over een legaat. Deze term is per begin 2010 de officiële term geworden.

executeur-testamentair *
iemand die benoemd is om de bepalingen uit een testament uit te voeren. Tegenwoordig heet dit een executeur.


executeur
iemand die benoemd is om de bepalingen uit een testament uit te voeren. Vroeger heette dit een executeur-testamentair.

Als er een executeur is, vertegenwoordigt hij de erfgenamen. De executeur handelt namens de erfgenamen en de erfgenamen moeten het beheer en de uitvoering van het testament overlaten aan de executeur. (BW Boek 4, art. 145)


uiterste wilsbeschikking
een bepaling over wie erfgenaam wordt of over wie wat krijgt uit een nalatenschap. Zo'n uiterste wilsbeschikking wordt als regel opgetekent in een testament.

uiterste wil
een geschreven document waarin een erflater bepaald wat er na zijn dood met zijn bezittingen moet gebeuren. Dit wordt gewoonlijk een testament genoemd. Een uiterste wil is dus eigenlijk een verzameling uiterste wilbeschikkingen gebundeld in een testament.


* dit is een verouderde of niet-officiële term

Meer actuele informatie bij de belastingdienst: Erven

donderdag 12 augustus 2010

Help Pakistan Nu

Op donderdag 12 augustus hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) het landelijk actienummer 555 opengesteld voor hulp aan Pakistan: Meer info

Ten overvloede hieronder een aantal van deze organisaties (SHO) die in Pakistan actief zijn:

---------- ---------- ----------
Cordaid - Mensen in nood
Cordaid Mensen in Nood is in actie met medische hulp en het uitdelen van hygiëne kits. Medische teams van Cordaid Mensen in Nood zijn hiermee al aan de slag in Shangla, een getroffen gebied 340 kilometer ten noorden van hoofdstad Islamabad.
Meer info
---------- ---------- ----------
Kerk in Actie
Steun Pakistan
"Wij vragen om uw steun door een gift over te maken op giro 456 van Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. ‘overstromingen Pakistan’. U kunt ook online doneren. Het geld wordt besteed via een partnerorganisatie die actief is in het district Khyber Pakhtoonkhwa, één van de vier provincies die het zwaarst getroffen is door het noodweer. "

Meer info
---------- ---------- ----------
Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend voor de slachtoffers van de overstromingen.

Meer info
---------- ---------- ----------
Oxfam Novib
Lokale partnerorganisaties van Oxfam Novib zijn in actie gekomen met noodhulp. Daarvoor is dringend geld nodig.

Meer info
---------- ---------- ----------
Stichting Vluchteling
Via partnerorganisatie IRC wordt direct hulp geboden. Eerste prioriteit ligt bij onderdak en hygiëne (vanwege dreigende besmettelijke ziektes), schoon drinkwater en voedsel.
Giro 999 staat open voor hulp.

Meer info
---------- ---------- ----------
Tear
Help de slachtoffers van deze watersnood! Geef online of maak uw gift over op rekeningnummer 41400 t.n.v. Tear o.v.v. Overstromingen Pakistan.

Meer info
---------- ---------- ----------
UNICEF
UNICEF voorziet al meer dan een half miljoen mensen van schoon drinkwater, en zal voedselrantsoenen en medische hulppakketten leveren.


Meer info
---------- ---------- ----------
Save the Children
Save the Children stelt 25.000 euro uit het KinderNoodhulpFonds beschikbaar voor de slachtoffers van de ramp in Pakistan. De kinderen in Pakistan hebben ook uw hulp heel hard nodig!
Help mee en stort op giro 809!!

Meer info
---------- ---------- ----------