zondag 15 augustus 2010

Woordenlijst erfrecht

Woordenlijst erfrecht

erflater
iemand die na zijn overlijden een erfenis achterlaat

erfenis *
het bezit van iemand die overleden is.
De officiële term is 'nalatenschap', maar het woord erfenis wordt nog veel gebruikt.

nalatenschap
het hele bezit van iemand die overleden is.
De nalatenschap gaat in principe naar de erfgenamen.

erfgenaam, erfgenamen
de persoon, of personen op wie het bezit van een overledene overgaat.
De erfgenamen kunnen de erfenis “zuiver aanvaarden”. Dan nemen ze alle bezittingen en schulden over. Indien de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat, kan dat ze uiteindelijk geld kosten.
De erfgenamen kunnen de erfenis volledig verwerpen. Dan zijn ze ervan af. Er bestaan ook tussenoplossingen.

erfopvolging bij versterf
dit zijn de regels die toegepast worden als er geen testament is. Als er wel een testament is, kan in dat testament ook naar die regels verwezen worden.

testament *
een geschreven document waarin een erflater bepaald wat er na zijn dood met zijn bezittingen moet gebeuren. Officieel heet dit een uiterste wil.

erfstelling
een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater zijn erfgenaam of erfgenamen aanwijst.

legaat
een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen het recht geeft op een deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld een bedrag aan geld of een bepaald voorwerp. De erfgenamen moeten dat legaat aan die persoon uitbetalen of afgeven.

successierechten *
de belasting over een verkrijging uit een nalatenschap. Sinds januari 2010 heet dit erfbelasting

erfbelasting
de belasting over een verkrijging uit een nalatenschap. Dit kan zowel over een erfstelling zijn of over een legaat. Deze term is per begin 2010 de officiële term geworden.

executeur-testamentair *
iemand die benoemd is om de bepalingen uit een testament uit te voeren. Tegenwoordig heet dit een executeur.


executeur
iemand die benoemd is om de bepalingen uit een testament uit te voeren. Vroeger heette dit een executeur-testamentair.

Als er een executeur is, vertegenwoordigt hij de erfgenamen. De executeur handelt namens de erfgenamen en de erfgenamen moeten het beheer en de uitvoering van het testament overlaten aan de executeur. (BW Boek 4, art. 145)


uiterste wilsbeschikking
een bepaling over wie erfgenaam wordt of over wie wat krijgt uit een nalatenschap. Zo'n uiterste wilsbeschikking wordt als regel opgetekent in een testament.

uiterste wil
een geschreven document waarin een erflater bepaald wat er na zijn dood met zijn bezittingen moet gebeuren. Dit wordt gewoonlijk een testament genoemd. Een uiterste wil is dus eigenlijk een verzameling uiterste wilbeschikkingen gebundeld in een testament.


* dit is een verouderde of niet-officiële term

Meer actuele informatie bij de belastingdienst: Erven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden beoordeeld voor ze worden gepubliceerd.